GEZONDHEID

 • cannabisolie voor bvb. Epilepsiepatiënten legaal maken
 • Voorstellen rond zorg
 1. Aanstelling van zorgregisseurs/brugfiguren :
  • Uitgebreide outreachende werking op plaatsen waar de doelgroep aanwezig is : de zorgvragers moeten niet naar de diensten op zoek gaan, de diensten moeten op zoek gaan naar de zorgvragers.
  • taken van de zorgregisseurs :
   • opmaak individueel zorgplan met aandacht voor cliëntspecifieke noden rond religie, voeding, gender, taal, … Dit komt ook ten goede aan bijv de mensen die veganistisch/vegetarisch zijn, die financiële noden hebben, enz …
   • Bemiddeling in conflictsituaties rond zorg
   • Administratieve ondersteuning voor aanvraag zorg en organisatie zorg

   Nota : het grote verschil met de reeds bestaande diensten/werking binnen de lokale overheid is dat de zorgregisseurs specifiek kunnen werken naar een doelgroep. Wij zullen er dan voor kiezen om de doelgroepen te ondersteunen die nu vaak uit de boot vallen binnen de sociale en maatschappelijke context :

   • Mensen met een migratieachtergrond
   • Mensen in armoede voor wie de zorg ontoegankelijk is of hoogdrempelig
   • Mensen die specifieke religieuze of voedingsbehoeften hebben zoals veganisten of getuigen van jehova (mensen die nu argwanend zijn tegenover de reguliere zorg omdat ze denken dat er geen rekening zal worden gehouden met hun specifieke zorgnoden)
 2. Opmaak van een doelgroepgerichte sociale kaart om de zorg die er beschikbaar is toegankelijker te maken, op maat en per categorie. Alle hulpverleners en diensten worden er in opgenomen die een specifiek aanbod hebben naar een bepaalde doelgroep. Op die manier kunnen ook alternatieve zorgverleners die nu niet opgenomen zijn in het reguliere aanbod, in de openbaarheid komen (vb zorgverleners die hijama (cupping) doen…)
 3. Categoriale aanpak van bepaalde doelgroepen zoals mensen met een migratieachtergrond die lijden aan dementie. De bestaande WZC van OCMW kunnen voor een deel categoriaal ingericht worden en kunnen ook specifiek personeel dat hierrond kan aangeworven worden.
 4. Een dienst vanuit het lokaal bestuur die instaat voor de levering van aangepaste thuismaaltijden (veggie, halal, koosjer,…), in samenwerking met de sociale restaurants van OCMW Gent. Dit schept eveneens tewerkstelling.